Ważne informacje dla uczestników XII edycji OMJ (2016/2017)

dodano dnia 1.09.2016

Zachęcamy gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach! Każdy finalista OMJ zostaje zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej.

Spróbujcie swoich sił! Wasi starsi koledzy - laureaci poprzednich edycji Olimpiady - osiągają dziś wyśmienite wyniki w nauce matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Wielu z nich uzyskało tytuł finalisty lub laureata Olimpiady Matematycznej (OM) - najstarszej olimpiady przedmiotowej w Polsce. Dostali się oni do wybranego liceum, a później także na wymarzony kierunek studiów (niekoniecznie związany bezpośrednio z matematyką) z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej.


Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części.

1. Część testowa
W gimnazjach, które zarejestrowały swój udział w OMJ zostanie w dniu 29 września 2016 r. o godz. 9.00 przeprowadzony test pisemny. Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w teście, powinni zgłosić się do szkolnego koordynatora OMJ. W wyszukiwarce można sprawdzić, czy dana szkoła jest zarejestrowana do udziału w Olimpiadzie. Nauczyciele szkół, których nie wyświetla wyszukiwarka lub którzy nie mogą zalogować się do panelu szkolnego koordynatora OMJ powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi rejestracji.

2. Część korespondencyjna
Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie. W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej, powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko - oba napisane WIELKIMI literami, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo. Prosimy, aby przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w dwóch wersjach: dla ucznia, który uczestniczył w części testowej oraz dla ucznia, który nie brał udziału w części testowej. Osoby, które nie brały udziału w teście powinny przesłać wraz ze swoimi pracami wypełniony i podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rozwiązania zadań konkursowych (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ lub przesłać bezpośrednio - listem poleconym - do Komitetu Okręgowego OMJ, właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 17 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik przesyłający prace samodzielnie powinien umieścić na kopercie swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane szkoły, w tym adres pocztowy placówki, jej numer telefonu oraz adres e-mail, a także nazwy powiatu i województwa, na terenie których znajduje się szkoła.

Więcej informacji o zawodach można znaleźć w zakładkach „O Olimpiadzie” oraz „Częste pytania”, a także w regulaminie Olimpiady. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!


Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje