Ważne informacje dla uczestników XVI OMJ (2020/2021)

dodano dnia 1.09.2020

Uczestnikiem Olimpiady jest każdy uczeń szkoły podstawowej w Polsce, który spełni wszystkie poniższe warunki:

  • zapozna się z Regulaminem Olimpiady i zobowiąże się go przestrzegać,
  • po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przedstawi pisemną zgodę swojego rodzica/opiekuna prawnego na udział w Olimpiadzie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celach określonych w Regulaminie Olimpiady (zgoda przekazywana jest szkolnemu koordynatorowi OMJ przed częścią testową zawodów lub - wyłącznie w przypadku osób, które nie brały udziału w teście - dołączana jest do rozwiązań części korespondencyjnej),
  • weźmie udział w części testowej zawodów pierwszego stopnia w dniu 24 września 2020 r. (test odbywa się w zarejestrowanych szkołach) lub/oraz weźmie udział w części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia przesyłając do właściwego Komitetu Okręgowego rozwiązanie przynajmniej jednego z zadań konkursowych w terminie do 12 października 2020 r.
Wynik zawodów pierwszego stopnia jest sumą punktów zdobytych w obu częściach. Z części korespondencyjnej można uzyskać znacznie więcej punktów niż z testowej. Brak udziału w części testowej nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań części korespondencyjnej!

Więcej informacji o zawodach można znaleźć w zakładkach „O Olimpiadzie”, „Częste pytania”, a także w Regulaminie Olimpiady.


Część testowa

Test odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 9:00 jedynie na terenie tych szkół, które zarejestrują swój udział w OMJ. Dostępna jest aktualna lista zarejestrowanych szkół. Jeśli szkoła nie znajduje się na liście, należy zgłosić do dyrektora szkoły lub nauczyciela matematyki chęć udziału w części testowej. Jeśli szkoła znajduje się na liście, wówczas należy dowiedzieć się który nauczyciel pełni w szkole funkcję szkolnego koordynatora OMJ, a następnie zwrócić się z prośbą u udzielenie dalszych informacji w sprawie organizacji testu w szkole.


Część korespondencyjna

Odpowiednie zredagowane (patrz niżej) rozwiązania zadań części korespondencyjnej (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ lub przesłać bezpośrednio - listem poleconym (w kopercie formatu co najmniej A4) - do Komitetu Okręgowego OMJ, właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 12 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Arkuszy z rozwiązaniami nie należy zginać, zszywać ani wkładać do koszulek (dotyczy uczestników przesyłających rozwiązania bez udziału szkoły).

Przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań części korespondencyjnej należy zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w wersjach:

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować w następujący sposób (niespełnienie poniższych wymogów może skutkować dyskwalifikacją uczestnika przez Komitet Okręgowy).

  • Rozwiązania zapisujemy na arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie.
  • Nie wolno na jednym arkuszu umieszczać rozwiązań dwóch lub więcej zadań.
  • W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej. powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania.
  • W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko - oba napisane WIELKIMI literami, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo.

Osoby, które nie brały udziału w części testowej powinny przesłać wraz ze swoimi pracami wypełniony i podpisany druk zgody na udział w OMJ i na przetwarzanie danych osobowych.


W związku z zapytaniami dotyczącymi przesyłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej XVI OMJ przez uczniów objętych kwarantanną Komitet Główny OMJ określił następujące wytyczne.
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie rejestrowała się do OMJ i nie jest w całości objęta kwarantanną, wówczas uczestnik przesyła czytelne skany rozwiązań (dopuszczalne jest zdjęcie z użyciem aplikacji do skanowania typu CamScanner) do szkolnego koordynatora OMJ, który po wydrukowaniu prac przesyła je pocztą na adres właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Jeśli szkolny koordynator objęty jest kwarantanną, dyrektor szkoły może wyznaczyć innego pracownika szkoły do przesłania prac.
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie rejestrowała się do OMJ i jest w całości objęta kwarantanną, wówczas czytelne skany rozwiązań przesłać należy do szkolnego koordynatora OMJ, który przesyła je następnie (z adresu podanego podczas rejestracji) na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas rozwiązania przesyła sekretariat szkoły (z adresu podanego podczas rejestracji).
  • Jeśli szkoła uczestnika znajdującego się na kwarantannie nie rejestrowała się do OMJ, wówczas (i tylko wówczas) uczestnik może samodzielnie przesłać czytelne skany rozwiązań na adres mailowy właściwego Komitetu Okręgowego OMJ wraz ze skanem podpisanej zgody na udział w OMJ. Niezwłocznie po opuszczeniu kwarantanny konieczne jest przesłanie pocztą na adres Komitetu Okręgowego oryginału zgody, z którego sporządzony został skan.
Przypominamy, że rozwiązania zadań części korespondencyjnej muszą być wysłane do właściwego Komitetu Okręgowego nie później niż do 12 października 2020 roku (włącznie). Rozwiązania przesłane po tym czasie (także, w opisanych wyżej sytuacjach) nie będą uznawane.

Zachęcamy do wykonania zdjęć lub skanów swoich prac przed wysłaniem ich do właściwego Komitetu Okręgowego. Jest to warunek konieczny do uczestniczenia w procedurze odwoławczej po zawodach pierwszego stopnia.