Dokumenty

ostatnia aktualizacja 23.09.2018


Regulamin Olimpiady Matematycznej Juniorów obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019.

dodano dnia: 31.08.2018


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

dodano dnia: 23.09.2018


Pismo nr DPPI-WIT.4056.122.2017.AMO z dnia 11.05.2018 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzonych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty
Pismo nr DJE.WEK.5026.2.2014.1.TK z dnia 11.09.2014 r. Pani Małgorzaty Szybalskiej - Dyrektor Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty w sprawie uprawnień obowiązujących od roku szkolnego 2014/2015 dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
Pismo nr DZSE-AM-5080-345/13 z dnia 10.09.2013 r. Pana Tadeusza Sławeckiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty w sprawie uprawnień wynikających z udziału w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów w roku szkolnym 2013/2014.
Pismo nr DZSE-AM-5080-171/12 z dnia 23.05.2012 r. Pana Tadeusza Sławeckiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty informujące o olimpiadach pilotażowych realizowanych w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.
Pismo nr DZSE-AM-5080-127/11 z dnia 31.08.2011 r. Pani Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty w sprawie uprawnień wynikających z udziału w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów.
Pismo nr DZSE-AM-5026-80/11 z dnia 16.06.2011 r. Pani Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty w sprawie uprawnień laureatów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
Pismo nr DZSE-AM-5080-77/11 z dnia 9.06.2011 r. Pani Katarzyny Hall - Minister Edukacji Narodowej do Kuratorów Oświaty w sprawie projektu realizowanego w MEN, w którym jednym z zadań jest Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów.
Pismo nr DZSE-JG-5027-29/10 z dnia 26.04.2010 r. Pana Zbigniewa Włodkowskiego - Podsekretarza Stanu w MEN do prof. dr. hab. Edmunda Puczyłowskiego - przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz do wiadomości Kuratorów Oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, w sprawie uprawnień laureatów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
Pismo nr DKOW-1/KW-5027-8/08 z dnia 12.02.2008 r. Pana Zbigniewa Marciniaka - Podsekretarza Stanu w MEN do prof. dr. hab. Ryszarda Rudnickiego - przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej oraz do wiadomości Kuratorów Oświaty, w sprawie uprawnień laureatów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
Pismo nr DKOS-1/KW-5027-17/07 z dnia 30.03.2007 r. Pana Stanisława Sławińskiego - Podsekretarza Stanu w MEN do prof. dr. hab. Edmunda Puczyłowskiego - przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, w sprawie dotacji na organizację zawodów oraz uprawnień laureatów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje