Rejestracja szkoły do udziału w części testowej OMJ

ostatnia modyfikacja 28.08.2023

Przed dokonaniem rejestracji szkoły podstawowej do udziału w OMJ należy sprawdzić w wyszukiwarce, czy jest ona zarejestrowana w systemie. Szkoły biorące udział w poprzednich testach nie rejestrują się ponownie.


Zasady rejestracji szkół do udziału w części testowej OMJ

1. Jeśli szkoły nie ma na liście dostępnej w wyszukiwarce, osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły do pełnienia funkcji szkolnego koordynatora OMJ powinna, po zapoznaniu się z regulaminem OMJ oraz klauzulą informacyjną, dokonać rejestracji szkoły przy użyciu formularza rejestracyjnego on-line.

Ważne informacje

  • Część testowa zawodów I stopnia XIX OMJ odbędzie się w czwartek 28 września 2023 r. o godzinie 9:00 i trwa 75 minut. Godzina startu zawodów nie może zostać zmieniona.

  • Formularz rejestracyjny będzie aktywny do dnia 26 września 2023 r. godz. 20:00.

  • Proces rejestracji szkoły do udziału w OMJ kończy się dopiero w momencie otrzymania przez Komitet Główny OMJ skanu (nie zdjęcia!) papierowej dokumentacji wygenerowanej podczas rejestracji on-line. Adres mailowy zostanie podany w procesie rejestracji. Skan dokumentu powinien znaleźć się w skrzynce mailowej adresata najpóźniej 26 września 2023 r., godz. 20:00. Prosimy, aby nie zwlekać z rejestracją do ostatniej chwili, gdyż terminy te nie będą mogły być przedłużone.

  • Bezpośrednio po wypełnieniu formularza oraz bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentacji przez Komitet Główny OMJ na adres szkolnego koordynatora OMJ przesłana zostaje informacja z potwierdzeniem i dalszymi wytycznymi. Z uwagi na to, że wiadomości te są wysyłane automatycznie są one niekiedy traktowane jako spam lub trafiają do folderów innych, niż ,,Odebrane".

2. Jeśli szkoła znajduje się na liście w wyszukiwarce, to jest zarejestrowana do udziału w OMJ i gotowa do przeprowadzenia części testowej w dniu 28 września 2023 r. Wówczas szkolny koordynator powinien zalogować się do panelu szkolnego koordynatora OMJ i zapoznać się z zawartymi tam informacjami.

3. Jeśli w zarejestrowanej szkole niezbędna jest zmiana szkolnego koordynatora OMJ, nowy koordynator powinien zgłosić się pod adres re[email protected] w celu uzyskania dalszych informacji.


Organizacja części testowej zawodów

Szkolni koordynatorzy OMJ zarejestrowanych szkół otrzymają, po zalogowaniu do panelu szkolnego koordynatora OMJ na stronie internetowej OMJ, wcześniejszy dostęp do zadań testowych i innych poufnych materiałów, i odpowiadają za zachowanie ich w tajemnicy do momentu, aż staną się jawne.

Szczegółowy przebieg części testowej zawodów pierwszego stopnia oraz zakres obowiązków szkolnego koordynatora OMJ jest ustalany przez Komitet Główny i przekazywany w postaci odrębnych informacji, dostępnych po zakończeniu rejestracji szkoły i zalogowaniu się szkolnego koordynatora do panelu nauczyciela na stronie internetowej OMJ.


Przebieg zawodów pierwszego stopnia Olimpiady Matematycznej Juniorów

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu ogłoszonych zadań konkursowych oraz przesłaniu odpowiednio zredagowanych rozwiązań (samodzielnie lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora) do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.
  • Część testowa odbywa się w zarejestrowanych szkołach w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. W szczególności, brak udziału w części testowej zawodów pierwszego stopnia nie jest przeszkodą do wysłania zadań części korespondencyjnej. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.