Dokumenty

ostatnia aktualizacja 7.07.2020


Regulamin Olimpiady Matematycznej Juniorów obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 zmieniony na skutek Rozporzadzenia w sprawie szczególnych rozwiazan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

dodano dnia: 30.03.2020


Program merytoryczny Olimpiady Matematycznej Juniorów.

dodano dnia: 31.08.2019


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz publikacji wizerunku.

dodano dnia: 23.09.2018, aktualizacja: 22.12.2018


Pismo nr DPPI-WIT.4056.77.2019.AMO z dnia 23.07.2019 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe


Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje