O Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

ostatnia aktualizacja 21.08.2023

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to olimpiada przedmiotowa skierowana do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce. Celem Olimpiady jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół podstawowych, wyszukiwanie i integracja uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawody Olimpiady Matematycznej Juniorów odbywają się w trakcie roku szkolnego i są trójstopniowe. Zakres wiedzy wymaganej na poszczególnych etapach określa program merytoryczny. Zadania konkursowe są nieszablonowe; wymagają od uczestników umiejętności rozumowania i przedstawiania poprawnej argumentacji.

Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy Olimpiady Matematycznej Juniorów zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Olimpiada Matematyczna Juniorów realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Regulamin Olimpiady Matematycznej Juniorów.

W ramach realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025” organizatorem OMJ jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej (SEM) z siedzibą w Warszawie.

Udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów jest bezpłatny. Olimpiada Matematyczna Juniorów finansowana jest ze środków krajowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Matematycznej Juniorów

  • Zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z matematyki (komunikat MEiN).
  • Przyjęcie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych (komunikat MEiN).
Uwaga. Komitet Główny OMJ wydaje finalistom i laureatom zaświadczenia (według wzoru określonego przez MEiN). Zaświadczenia te stanowią podstawę do skorzystania z wymienionych wyżej uprawnień.

Przebieg Olimpiady Matematycznej Juniorów

Zawody pierwszego stopnia składają się z dwóch niezależnych części: korespondencyjnej i testowej.

  • Część korespondencyjna polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań konkursowych ogłoszonych na stronie internetowej Olimpiady w dniu 1 września oraz przesłaniu odpowiednio zredagowanych rozwiązań (samodzielnie lub za pośrednictwem szkolnego koordynatora) do właściwego Komitetu Okręgowego OMJ. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.
  • Część testowa odbywa się w zarejestrowanych szkołach w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 75-minutowego sprawdzianu w warunkach kontrolowanej samodzielności, uczestnik odpowiada na 15 pytań testowych. Każde pytanie testowe składa się z trzech niezależnych stwierdzeń, z których część jest prawdziwa, a część fałszywa (mogą być także wszystkie prawdziwe lub wszystkie fałszywe). Zadaniem uczestnika jest rozstrzygnięcie, które z tych trzech stwierdzeń są prawdziwe. Jeśli uczeń poda poprawne odpowiedzi we wszystkich trzech przypadkach, otrzymuje 1 punkt. Podanie poprawnych odpowiedzi w dwóch przypadkach premiowane jest 1/2 punktu. W pozostałych przypadkach uczeń nie otrzymuje punktów. Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej są równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.

Wynikiem uzyskanym w zawodach pierwszego stopnia jest suma punktów obu części: korespondencyjnej i testowej. Nie jest konieczny udział w obu częściach. W szczególności, brak udziału w części testowej zawodów pierwszego stopnia nie jest przeszkodą do wysłania zadań części korespondencyjnej. Uczeń, który nie weźmie udziału w danej części otrzymuje z niej 0 punktów i zależnie od wyniku drugiej części oraz wyników innych uczestników może zostać zakwalifikowany do zawodów drugiego stopnia.

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMJ. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności. W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMJ ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

Więcej informacji znaleźć można w zakładce z najczęściej zadawanymi pytaniami.


Ocenianie rozwiązań zadań otwartych w OMJ

Rozwiązanie każdego zadania (poza częścią testową) punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania. Za formułowanie nawet prawdziwych stwierdzeń niepopartych argumentacją nie są najczęściej przyznawane punkty. Dotyczy to również poprawnych odpowiedzi na pytania postawione w treści zadania bez uzasadnienia lub z uzasadnieniem błędnym (na przykład prowadzonym w oparciu o szczególne przypadki lub dodatkowe nieuzasadnione założenia).

Stosujemy umownie następującą interpretację ustalając dla danego zadania szczegółowe kryteria jego oceny:

6 - zadanie rozwiązane bezbłędnie,
5 - rozwiązanie posiadające usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego,
2 - rozwiązanie zawierające usterki, przy których, według oceniającego, zadania nie można uznać za rozwiązane, jednak zauważalny jest istotny postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania,
0 - zadanie nierozwiązane, rozwiązane błędnie, lub zawierające drobne przyczynki, których nie można uznać za zauważalny postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania.

Zwracamy uwagę na to, że na Olimpiadzie nie ma klucza odpowiedzi. Rozwiązania publikowane na naszej stronie ilustrują jedynie przykładowe metody oraz wzorcowy sposób redakcji rozwiązania. Maksymalną liczbę punktów otrzymać można za poprawne rozwiązanie przy użyciu dowolnej metody, przy czym korzystając z faktów nieobjętych programem merytorycznym Olimpiady należy je wyraźnie i precyzyjnie przywołać w treści rozwiązania.

Osoby zainteresowane dalszymi szczegółami zachęcamy do lektury tekstów wymienionych poniżej.


Historia Olimpiady Matematycznej Juniorów

W związku ze zmianami w polskim systemie oświatowym (od 1.09.1999 r. wprowadzono nowy typ szkoły – gimnazjum) Komitet Główny Olimpiady Matematycznej (olimpiady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) postanowił w 2005 roku powołać Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów (OMG). 

W założeniu OMG była adresowana do najzdolniejszych uczniów gimnazjum, szczególnie zainteresowanych matematyką. W regulaminie OMG wpisano: Celem zawodów Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów jest rozbudzanie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, wyszukiwanie uczniów zainteresowanych matematyką, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Pierwsza edycja OMG odbyła się w roku szkolnym 2005/2006. Przeprowadzona była społecznie, przy szczególnym udziale osób zaangażowanych w prace Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej i Nauczycielskiego Komitetu Doradczego Olimpiady Matematycznej. Powołany został również Komitet Główny OMG, który wzorując się na organizacji Olimpiady Matematycznej ustalił, że OMG będzie odbywać się w formie trzystopniowych indywidualnych zawodów konkursowych.

Czytaj więcej...


Olimpiada Matematyczna Juniorów w mediach