Informacje dla ubiegających się o zwrot kosztów przejazdu na zawody OMJ

Uczestnicy Olimpiady Matematycznej Juniorów dojeżdżający na zawody spoza miejscowości, w której się one odbywają, mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na Olimpiadę. Zwrot ten przysługuje jedynie uczniom korzystającym ze środków publicznego transportu zbiorowego (autobus lub pociąg II klasa), a rozliczenie kosztów przejazdu odbywa się jedynie w dniu zawodów. W celu refundacji kosztów podróży uczestnicy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

W przypadku posiadania biletu w obie strony, ubiegający powinien przedłożyć kserokopię tego biletu oraz przedstawić do wglądu oryginał.


Uwaga! Kserokopii biletu nie będzie można wykonać na miejscu zawodów, dlatego bardzo prosimy o wcześniejszy zakup biletów i przygotowanie kserokopii we własnym zakresie.


Komitet Główny OMJ nie ma niestety możliwości refundacji kosztów podróży opiekunom uczestników. Bardzo prosimy o wsparcie dyrekcji szkoły w tym zakresie.