Najczęściej zadawane pytania

ostatnia aktualizacja 26.08.2020


1. Kto może brać udział w zawodach OMJ?

Zawody OMJ są skierowane do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce zainteresowanych matematyką. Mogą w nich brać także udział uczniowie polskich szkół za granicą na zasadach, które określa regulamin OMJ.


2. Jak wystartować w OMJ?

Aby wystartować w OMJ należy przystąpić do zawodów pierwszego stopnia, które składają się z dwóch niezależnych części: testowej i korespondencyjnej. Aby stać się uczestnikiem Olimpiady wystarczy wziąć udział w teście na terenie szkoły lub/i przesłać rozwiązanie co najmniej jednego zadania części korespondencyjnej.


3. Czy muszę brać udział w obu częściach zawodów stopnia pierwszego?

Udział w obu częściach zawodów stopnia pierwszego nie jest konieczny. Jeśli uczeń nie weźmie udziału w danej części, otrzymuje z niej 0 punktów. O kwalifikacji do zawodów stopnia drugiego decyduje suma punktów z obu części.


4. Chciałbym wziąć udział w teście, ale nie jestem pewien, czy na terenie mojej szkoły będzie on organizowany. Co powinienem zrobić?

Test odbędzie się jedynie na terenie tych szkół, które zarejestrują swój udział w OMJ. Dostępna jest aktualna lista zarejestrowanych szkół. Jeśli szkoła nie znajduje się na liście, należy zgłosić do dyrektora szkoły lub nauczyciela matematyki chęć udziału w części testowej.


5. Czy uczniowie szkół, które nie zarejestrowały swojego udziału w OMJ, mogą brać udział w zawodach?

Przepisy oświatowe zobowiązują dyrekcję szkoły do zapewnienia uczniowi możliwości wzięcia udziału w Olimpiadzie, albo we własnej szkole, albo w szkole wskazanej przez dyrekcję (por. § 15. Rozporządzenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad). Uczeń, który nie wziął udziału w teście może uczestniczyć w części korespondencyjnej. Brak udziału w teście nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów stopnia drugiego.


6. Ile zadań powinienem rozwiązać w części korespondencyjnej?

Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań części korespondencyjnej. Zdarza się, że 3-4 poprawnie rozwiązane zadania to dobry wynik, a 5-6 poprawnie rozwiązanych zadań - wyśmienity. Regulamin OMJ nie przewiduje żadnych sztywnych progów kwalifikacyjnych. Zależy on od liczby uczestników, trudności zadań oraz ocen nadesłanych prac. W przeszłości zdarzało się, że do zawodów drugiego stopnia zostały zakwalifikowane osoby, które rozwiązały tylko jedno zadanie części korespondencyjnej.


7. W dniu, w którym odbywa się test wyjeżdżamy na wycieczkę szkolną. Czy możemy pisać test poza szkołą lub w innym terminie?

Decyzję o miejscu, w którym odbędzie się test podejmuje szkolny koordynator OMJ w porozumieniu z dyrekcją szkoły. Udział w teście w innym terminie nie jest możliwy. Te same zadania będą rozwiązywać uczniowie w całej Polsce, zatem muszą one zostać ujawnione w tym samym czasie. Z kolei terminarz zawodów, ze względu na złożoność organizacyjną w skali całego kraju i ustalenia w MEN, zmieniony zostać nie może.


9. Jaka wiedza wymagana jest od uczestników OMJ?

Zadania OMJ nie są typowymi zadaniami szkolnymi. Nie wymagają zaawansowanej wiedzy, lecz pomysłowości i wyobraźni. Zakres wiedzy odpowiada programowi merytorycznemu OMJ. Umiejętności potrzebne do zmierzenia się z zadaniami OMJ można rozwijać poprzez lekturę pozycji zawartych w dziale „Polecana literatura”.


10. Jak powinny być redagowane rozwiązania zadań części korespondencyjnej?

Przy rozwiązaniu zadań otwartych oceniana jest przede wszystkim kompletność i poprawność rozumowań. Należy zatem pisać jak najwięcej wyjaśnień do poszczególnych etapów rozumowania. Ich brak może spowodować, że oceniający uzna pracę za niekompletną i obniży ocenę. Na stronie OMJ znaleźć można rozwiązania zadań konkursowych. Zachęcamy do korzystania z tych publikacji i wzorowaniu się na nich przy redagowaniu swoich rozwiązań. Przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań warto też zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w dwóch wersjach: dla ucznia, który uczestniczył w części testowej oraz dla ucznia, który nie brał udziału w części testowej.


11. Czy rozwiązując zadania z części korespondencyjnej mogę prosić o pomoc innej osoby?

Zadania części korespondencyjnej należy rozwiązywać samodzielnie. Nie można prosić o pomoc w ich rozwiązaniu innych osób czy dyskutować o możliwych sposobach rozwiązania, także poprzez fora internetowe. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności w trakcie oceny pracy, przewodniczący Komitetu Głównego powiadamia szkołę o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, które może zakończyć się dyskwalifikacją uczestnika. Przy rozwiązywaniu zadań części korespondencyjnej można jednak korzystać z dowolnej literatury. Można także poprosić nauczyciela o wyjaśnienie treści zadania lub wskazanie właściwej literatury.


12. W jakiej skali oceniane są zadania OMJ?

W zadaniach otwartych (a więc poza częścią testową) obowiązuje następująca skala ocen: 0, 2, 5 lub 6 punktów. Oceniający stosują umownie następującą interpretację:
6 - zadanie rozwiązane bezbłędnie,
5 - rozwiązanie posiadające usterki, które jednak nie dyskwalifikują zadania jako rozwiązanego,
2 - rozwiązanie zawierające usterki, przy których, według oceniającego, zadania nie można uznać za rozwiązane, jednak zauważalny jest istotny postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania,
0 - zadanie nierozwiązane, rozwiązane błędnie, lub zawierające drobne przyczynki, których nie można uznać za zauważalny postęp w kierunku prawidłowego rozwiązania.

Ocenie podlega zatem przede wszystkim poprawność rozumowania. Zachęcamy do zapoznania się z analizą błędów występujących w rozumowaniach uczestników zawodów drugiego stopnia XVI OMJ, umieszczoną na końcu opracowania z rozwiązaniami zadań z tych zawodów. Pokazuje ona przykłady błędnych rozumowań, których umieszczenie w pracy skutkowało obniżeniem oceny aż do 0 punktów.

W części testowej zawodów stopnia pierwszego stosowana jest skala: 0, 1/2 lub 1 punkt, przy czym uczeń uzyskuje:
1 - jeśli wszystkie trzy odpowiedzi są poprawne,
1/2 - dokładnie dwie odpowiedzi są poprawne,
0 - co najwyżej jedna odpowiedź jest poprawna.
Brak odpowiedzi lub podanie odpowiedzi nieczytelnej jest równoznaczne z podaniem odpowiedzi błędnej.


13. Co należy wziąć ze sobą na zawody stopnia drugiego lub trzeciego?

Uczestnicy OMJ biorący udział w zawodach stopnia drugiego lub trzeciego powinni zabrać ze sobą: aktualną legitymację szkolną oraz przybory do pisania (długopis lub pióro piszące kolorem czarnym lub niebieskim). Warto mieć też ze sobą przyrządy do konstrukcji geometrycznych (cyrkiel, linijka, ołówek).


14. Z czego można korzystać na zawodach stopnia drugiego lub trzeciego?

Podczas zawodów stopnia drugiego i trzeciego można mieć ze sobą jedynie przybory do pisania (długopis lub pióro piszące na niebiesko lub na czarno) i przyrządy do konstrukcji geometrycznych. Korzystanie z kalkulatorów, telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, urządzeń elektronicznych, książek, notatek i innej pomocy jest zabronione.


15. Kto i w jaki sposób ocenia prace uczestników OMJ?

O tym jak wygląda procedura oceniania prac naszej Olimpiady można przeczytać w gazetce Olimpiady Kwadrat 4 (maj 2012).


16. Czy uczestnik może dowiedzieć się ile uzyskał punktów na zawodach?

Każdy uczestnik zawodów stopnia drugiego otrzymuje dostęp do panelu ucznia, gdzie po zalogowaniu może poznać swoją punktację zawodów stopnia drugiego i trzeciego. Szczegółowa punktacja zawodów pierwszego stopnia ujawniana jest jedynie na życzenie uczestników, którzy nie znaleźli się na listach zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia, po spełnieniu wymogów przedstawionych w regulaminie OMJ.


17. Czy można odwołać się od uzyskanej oceny?

Tak. Złożenie odwołania możliwe jest po każdym stopniu zawodów. Szczegółowe informacje dotyczące odwołań umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Olimpiady oraz zapisane są w regulaminie OMJ.