Informacje dla ubiegających się o zwrot kosztów przejazdu na zawody OMJ

Uczestnicy Olimpiady Matematycznej Juniorów dojeżdżający na zawody spoza miejscowości, w której się one odbywają, mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na Olimpiadę. Zwrot ten przysługuje jedynie uczniom korzystającym ze środków publicznego transportu zbiorowego (autobus lub pociąg II klasy). W celu refundacji kosztów podróży uczestnicy powinni przedłożyć następujące dokumenty:

Wypełniony wniosek wraz z biletami należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej
Komitet Główny OMJ
ul. Śniadeckich 8 00-656 Warszawa