Podsumowanie V Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2009/2010)

dodano dnia 7.07.2022

Ogłoszenie o V edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz zadania konkursowe zawodów stopnia pierwszego zostały zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady 1 września 2009 r.

Zawody pierwszego stopnia odbyły się w dniach 1 września–26 października 2009 r. Wzięło w nich udział 1121 uczniów. Była to liczba rekordowa, prawie dwa razy wyższa niż w roku wcześniejszym (i we wcześniejszych edycjach). Do zawodów drugiego stopnia zakwalifikowano 622 uczestników z 326 szkół.

Zawody drugiego stopnia odbyły się dnia 9 stycznia 2010 r. jednocześnie w Bielsku-Białej, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Łomży, Piotrkowie Trybunalskim, Pleszewie, Stalowej Woli, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 161 osób z 87 szkół. Zawody trzeciego stopnia odbyły się 20 marca 2010 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy – podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Tytuł laureata uzyskało 101 uczniów.

Następnego dnia, tj. 21 marca 2010 r., odbyło się uroczyste zakończenie V Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, podczas którego nagrodzono laureatów. Na uro­czy­sto­ści obec­ni by­li­: Zbi­gniew Włod­kow­ski — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edu­ka­cji Na­ro­do­we­j, Ma­ria Łu­bo­wicz — wi­zy­ta­tor Ma­zo­wiec­kie­go Ku­ra­to­rium Oświa­ty­, dr hab. Krzysz­tof Cheł­miń­ski prof. PW – prze­wod­ni­czą­cy Sto­wa­rzy­sze­nia na rzecz Edu­ka­cji Ma­te­ma­tycz­nej. Zakończenie poprowadził dr Waldemar Pompe, przewodniczący Komitetu Głównego OMG.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pragnie serdecznie podziękować fundatorom nagród: panu Franciszkowi Hutten-Czapskiemu, redakcji Delty, dyrekcji Złotych Tarasów, dyrekcji Galerii Mokotów, piekarni Oskroba oraz wydawnictwom: Nowa Era i Helion.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia V OMG (2009/2010)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia V OMG (2009/2010)


Lista laureatów V OMG (2009/2010) oraz komunikat prasowy zawierający informacje o przebiegu Olimpiady oraz listę laureatów i ich nauczycieli.


Zadania konkursowe V Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2009/2010)

Zawody
I stopnia
Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Treści
zadań
Treści
zadań
Szkice rozwiązań Treści
zadań
Szkice rozwiązań
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Komitet Główny OMG oraz Koordynatorzy OMG
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej V OMJ (2009/2010)