Ważne informacje dla uczestników XV edycji OMJ (2019/2020)

dodano dnia 30.09.2019

Zawody pierwszego stopnia OMJ składają się z dwóch niezależnych części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa odbyła się 26 września 2019 r. w zarejestrowanych szkołach, część korespondencyjna właśnie trwa i kończy się 14 października 2019 r. Wynik zawodów pierwszego stopnia jest sumą punktów zdobytych w obu częściach. Z części korespondencyjnej można uzyskać znacznie więcej punktów niż z testowej, a więc brak udziału w teście nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów stopnia drugiego.

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie. W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej, powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko - oba napisane WIELKIMI literami, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo. Prosimy, aby przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w dwóch wersjach: dla ucznia, który uczestniczył w części testowej oraz dla ucznia, który nie brał udziału w części testowej. Osoby, które nie brały udziału w teście powinny przesłać wraz ze swoimi pracami wypełniony i podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rozwiązania zadań konkursowych (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMJ lub przesłać bezpośrednio - listem poleconym - do Komitetu Okręgowego OMJ, właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 14 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik przesyłający prace samodzielnie powinien umieścić na kopercie swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane szkoły, w tym adres pocztowy placówki, jej numer telefonu oraz adres e-mail, a także nazwy powiatu i województwa, na terenie których znajduje się szkoła.


UWAGA: Uczestnicy z województwa mazowieckiego proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na zaadresowanie prac do właściwego Komitetu Okręgowego. Uczniowie z Miasta Stołecznego Warszawy wysyłają prace do XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, zaś uczniowie spoza Warszawy - do CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterek Powstania Warszawskiego.

Więcej informacji o zawodach można znaleźć w zakładkach „O Olimpiadzie” oraz „Częste pytania”, a także w regulaminie Olimpiady.

Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje