Koło Matematyczne Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Z myślą o osobach przygotowujących się do Olimpiady, od po­ło­wy sierp­nia 2010 r. do po­ło­wy maja 2011 r. co mie­siąc pu­bli­ko­wa­ny był na naszej stronie internetowej ze­staw sied­miu za­dań, przy­po­mi­na­ją­cych swo­im cha­rak­te­rem za­da­nia OMG. Wszystkie zestawy zadań są dostępne poniżej.

Zestaw Zadania Wskazówki Rozwiązania
1 pobierz pobierz pobierz
2 pobierz pobierz pobierz
3 pobierz pobierz pobierz
4 pobierz pobierz pobierz
5 pobierz pobierz pobierz
6 pobierz pobierz pobierz
7 pobierz pobierz pobierz
8 pobierz pobierz pobierz
9 pobierz pobierz pobierz
10 pobierz pobierz pobierz